ETUSIVU || YLEISTÄ || VALISTUS || JÄRJESTÖTOIMINTA || KOULUTUS || TURVALLISUUSSUUNNITTELU || ILMOITTAUTUMINEN || PALAUTE || LINKIT

        TURVALLISUUS-
        SUUNNITTELU


TURVALLISUUSSUUNNITTELUPelastussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelman nimi on muuttunut 1.1.2004 PELASTUSSUUNNITELMAKSI. Kaikki vanhat turvallisuussuunnitelmat tulee päivittää pelastussuunnitelmiksi.

Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma (Pelastustoimiasetus 9 §)
Yhteisöt, joiden on laadittava pelastussuunnitelma:

 1. Asuinrakennukset tai muut rakennusryhmät, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa.


 2. Hoito- ja rangaistuslaitokset: sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennukset, rangaistuslaitokset ja muut näitä vastaavat tilat, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet. Tämän ryhmän laitoksiin on tehtävä pelastussuunnitelman lisäksi paloturvallisuusselvitys. Sen tekemistä ohjaa SPEK:in julkaisema Turvallisuusselvityksen laadintaopas ja siihen liittyvä turvallisuusselvityslomake


 3. Majoitustilat: hotellit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikka.


 4. Kokoontumis- ja liiketilat, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten
  • yli 50 asiakaspaikan ravintolat,
  • yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistot,
  • yli 500 neliömetrin kokoiset myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasema.

 5. Suurehkot tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotilat.


 6. Palo- räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely- tai varastointikohteet.


 7. Automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella varustetut tilat, jos laitteet vaaditaan säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä.


 8. Yritykset, laitokset ja vastaavat kohteet, joissa on yleensä paikalla samaan aikaan vähintään 30 ihmistä (työntekijöitä, asiakkaita jne.)Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä vähintään seuraavat, asetuksessa pelastustoimesta (10 §) määrätyt asiat:

 1. Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset.


 2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.


 3. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt.


 4. Turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan.


 5. Tarvittavan materiaalin kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen.


 6. Ohjeet erilaisia kohdan 1 mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten.


 7. Miten suunnitelman sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.
Lisäksi hoito- ja rangaistuslaitoksiin laaditussa pelastussuunnitelmassa on selvittävä erikseen, miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa. Tätä varten pelastussuunnitelmaan on liitettävä paloturvallisuusselvitys.Pelastussuunnitelman laadinta

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto auttaa ja neuvoo pelastussuunnitelman laadinnassa.
Liitto myös laatii pelastussuunnitelmia sekä tekee riskikartoituksia ja -analyyseja.

Webdesign Tiia Rantanen